Lõppenud projektid

ERL ja Bankwatchi keskkonnaalase arengukoostöö projekt

10:04 11. august 2014

Eesti Roheline Liikumine käivitas jaanuaris 2015 uue kolmeaastase projekti nimega „Development Education and Awareness-Raising“ (DEAR) ehk „Arenguharidus ja teadlikkuse suurendamine“, tehes seda koostöös oma pikaajalise partnerorganisatsiooniga CEE Bankwatch Network. Seda projekti rahastab Euroopa Liit, mille liikmesriikide kodanikele tutvustatakse arenguküsimusi eesmärgiga kaasata üldsust nii seniste hoiakute ja tegevuste muutmisse kui ka ülemaailmset vaesust vähendavate meetmete väljatöötamisse ja rakendamisse. Vastava programmi raames propageeritavate uuenduste seas on mõistagi jätkusuutlik areng ja muud energiasäästlikud ja keskkonnahoidlikud lahendused.

CEE Bankwatch Network, mille tegevuspiirkonnaks on Kesk- ja Ida-Euroopa, on rahvusvaheline valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide ühendus, mis moodustati ametlikult 1995. aastal. Tänapäeval kuulub sellesse koostöövõrgustikku peale ERLi veel 15 organisatsiooni kokku 14 riigist. Bankwatchi tegevus hõlmab keskkonnaasjade otsustamises kohalike organisatsioonide osalemise edendamist, kahtlaste projektide võimalike ja tegelike mõjude uurimist, probleemsete rahastamistavade muutmise taotlemist, eelkõige energeetika, transpordi, mäetööstuse ja jäätmekäitluse vallas, ning põhjaliku ja kergesti kättesaadava teabe ja kriitika, mis pakub mitmeid jätkusuutlikumaid alternatiive, levitamist.

DEAR-projekti eesmärgi võib jagada kolmeks järgmiselt:

  • kodanike arenguprobleemidest teadlikuks muutmine, millel põhineb ülemaailmse vastastikuse sõltuvuse parem mõistmine;
  • üldsuse kaasamine säästva arengu aktiivsesse toetamisse, et vaesus väheneks ning et suhted arenenud ja arenevate riikide vahel kujuneksid õiglasemaks;
  • kodanike osaluse kasvatamine ka ülemaailmseid arenguid mõjutavate otsuste tegemisel, muuhulgas uute ideede ja lahendustega.

Rakendatavad abinõud jagunevad omakorda kaheks:

  • erinevatele õppemeetoditele, millega omandatakse teadmisi ja pädevusi kas vastavas haridussüsteemis või väljaspool seda, orienteeritud üldine õppimine;
  • jätkusuutlikuma poliitika, poliitilis-majandusliku keskkonna ja elutavade kujundamiseks osalust ja poolehoidu taotlevate kampaaniate korraldamine.

Komisjoni samanimelisest programmist ingliskeelse ülevaate andev lehekülg asub https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/development-education-and-awareness-raising_en aadressil.